Finemoney
606 075 705606 075 705

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Dokument s informacemi o zpracování osobních údajů pro klienty ke stažení.

Tyto informace o zpracování osobních údajů popisují zejména jakým způsobem, za jakým
účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Společnost FINEMONEY, SE, H 639 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 24303186,
DIČ 24303186, se sídlem V Holešovičkách 1451/20, Libeň, 180 00 Praha 8,
(dále jen „FM“), jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje.
Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti FM a všemi platnými právními předpisy. S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás pro ochranu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Kontakt na FM:
FINEMONEY, SE
Adresa: V Holešovičkách 1451/20, Praha 8, PSČ 180 00 E-mail: info@finemoney.cz
Telefon: 222 323 980
Web: www.finemoney.cz

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:
Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a další relevantní osobní údaje
Údaje o identifikačním dokumentu – číslo dokumentu, datum vydání, datum skončení platnosti a další relevantní osobní údaje
Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje Demografické údaje – rodinný stav, vzdělání, typ bydlení, počet dětí, informace o bydlišti a další relevantní osobní údaje
Profesní údaje – údaje o zaměstnavateli, a další relevantní osobní údaje
Údaje o finanční situaci – příjmy, vyčíslitelné výdaje, další úvěry a další relevantní osobní údaje

K čemu slouží rodné číslo?

Respektujeme zvláštní ochranný režim rodného čísla, proto jej zpracováváme pouze v případě, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo jsme od Vás získali souhlas. Rodné číslo potřebujeme zejména pro plnění našich právních povinností plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dále pro přístup do Insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí a sdílení informací do Katastru nemovitostí.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás:

 • z Vaší žádosti o úvěr vyplněné na našich webových stránkách nebo z žádostí vyplněných našimi externími pracovníky.
 • z komunikace nebo jednání po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím jiných elektronických forem komunikace.
 • z dokumentů, které nám předložíte.

Dále získáváme osobní údaje z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, a to zejména:

 • z obchodního rejstříku
 • ze živnostenského rejstříku
 • z insolvenčního rejstříku
 • z centrální evidence exekucí
 • z centrální evidence neplatných dokladů

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, délkou uděleného souhlasu případně na základě našeho oprávněného zájmu.
Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění naši právní povinnosti, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let od doby ukončení smluvního vztahu s Vámi.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu trvání smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem (zpravidla po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního, insolvenčního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení po podání mimořádných opravných prostředků).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu uvedenou v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo do jeho odvolání.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

V závislosti na účelu zpracování údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob:

 • příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánu pro ochranu spotřebitelů);
 • příslušným soudům;

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích pracovníků. Využíváme následující kategorie pracovníků: externí advokátní kanceláře, dražební společnosti a odhadce.
Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů vyplývajících ze služeb provádějících pro společnost FM a to pouze našim smluvním partnerům.

Kde Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v České republice.
Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně.

Jak Vaše údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich externích pracovníků. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vybranými zaměstnanci a obchodními zástupci. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a pracovníci, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a pracovníci zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti (budoucí, stávající a bývalý klient) a nakonec je likvidujeme.

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme?

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování:

Plnění smlouvy
Před uzavřením smlouvy o úvěru jste povinni vyplnit formulář žádosti o úvěr. Na základě Vámi poskytnutých údajů a údajů získaných z externích zdrojů prověříme Vaší úvěruschopnost. Následně v naší společnosti vyhodnotíme Váš požadavek a vytvoříme nabídku. Pokud v žádosti o úvěr neuvedete požadované údaje, může to být důvod k neschválení Vašeho požadavku. Rozhodnutí o poskytnutí úvěru vždy přezkoumá jeden z našich zaměstnanců, který má možnost rozhodnout dle svého uvážení, a to i odlišně od Vaší žádosti.
S využitím Vašich kontaktních údajů Vám také můžeme zaslat informace o smlouvě o úvěru a dokumentaci k této smlouvě, a to přímo nebo prostřednictvím našich poskytovatelů telekomunikačních a poštovních služeb.

Jsme také oprávněni použít údaje o Vašich nesplněných povinnostech k uplatňování našich nároků nebo poskytnout tyto údaje našemu oprávněnému poskytovateli (poskytovatelům) služeb vymáhání dluhů.

Plnění právních povinností
Dále Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom řádně plnili všechny povinnosti stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v jiných platných právních předpisech. Nezískáme-li údaje vyžadované zákonem, nebudeme moci uzavřít smlouvu o úvěru.
Dodržujeme zásadu odpovědného poskytování úvěrů – za tímto účelem shromažďujeme Vaše finanční údaje uvedené v žádosti o úvěru. Vaše finanční údaje shromažďujeme také z jiných zdrojů. Například: Kontrolujeme údaje uvedené na dokladech, které jste nám předložili pro ověření Vašich příjmů a výdajů.

Shromážděné údaje používáme za účelem ověření Vaší úvěruschopnosti. Abychom předešli legalizaci výnosů z trestné činnosti, shromažďujeme údaje týkající se Vás a Vašich dokladů totožnosti v listinné nebo elektronické podobě. Některé tyto údaje zpřístupňujeme, abychom mohli provést kontrolu Vašich údajů v určitých databázích a použít tyto údaje k ověření Vaší totožnosti. Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů.

Souhlas
Údaje mohou být zpracovávány také na základě Vašeho souhlasu v rozsahu a k účelům uvedeným v příslušném souhlasu, a to zejména:

 • Vaše rodné číslo využíváme k vyhledávání informací v Insolvenčním rejstříku a Centrální evidenci exekucí
 • Vaše telefonní číslo využíváme k telefonickému oslovování

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 222 323 980 nebo na emailové adrese info@finemoney.cz, písemně na adrese sídla společnosti FM.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít těchto práv:

 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás můžeme jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, požádat o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. Je-li sporná správnost Vašich údajů, můžete požádat o omezení jejich zpracování po dobu, kdy budeme jejich správnost ověřovat.
 • Máte právo na omezení zpracování údajů. To znamená, že Vaše údaje budeme uchovávat, ale nebudeme je jinak užívat. Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze
  v zákonem stanovených případech:

  • Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
  • v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali;
  • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely;
  • osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
  • je-li zpracování protiprávní.
 • Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování.
 •  Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

Aktualizace

Aktualizované verze budou k dispozici na našich internetových stránkách, přičemž Vás na změnu vždy upozorníme.
K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 25.5.2018.